Na Coruña Contas

Propostas de investimento con ámbito: Toda a cidade

Propostas de investimento non viables: Toda a cidade

Os investimentos deben cumprir unha serie de criterios (como a legalidade, a concrención, seren competencia do concello, non superaren o máximo do orzamento), para seren declaradas viables e chegaren até a votación final. Todos os investimentos que non cumpriren estes criterios son marcados como inviables e publicadas na seguinte relación, xunto co seu informe de inviabilidade.

Creación zona Ocio-Coruña

18/09/2022  •  jairolema  •  Toda a cidade

Crear una zona de Ocio-Coruña, en el paseo del parrote, con atracciones y zonas de juego infantiles, de forma permanente, así como para espectáculos gratuitos y actividades los fines de semana. 

Cruces diagonales

Cruces peatonales en diagonal- pasos de cebra tipo Shibuya (Tokio)

26/09/2022  •  javierllamas  •  Toda a cidade

Actualmente hay muchos cruces programados con semáforos adaptados al tráfico rodado y sin pensar en el tráfico peatonal, de tal forma que los peatones (y los ciclistas también a menudo) han de cruzar en "fases", lo cual desespera al peatón y fomenta que éste incumpla las normas establecidas.

Planteando cruces diagonales (como el cruce shibuya de Tokio) se fomentaría el tráfico peatonal frente al tráfico rodado. Se trata además de una propuesta para forzar un cambio en cómo se deben entender los semáforos y que la ciudadanía encuentre más amable la mobilidad peatonal por la ciudad.

Hay muchos cruces en los que se pueden plantear estas soluciones: en ronda de Nelle, ronda de Outeiro, Avda.del Ejército, Jardines de Méndez Núñez, plaza de Pontevedra, Plaza de Ourense.

Planteándolo de manera global en toda la ciudad, además de poderse llevar a cabo con relativamente poco coste, cambiaría la percepción de los caminos a pie por la ciudad y fomentaría el uso peatonal de la ciudad.

Municipalización das bibliotecas

23/09/2022  •  isabel.souto  •  Toda a cidade

Asunción do servizo das bibliotecas municipais externalizadas, que pasarían a ser de xestión municipal directa, mantendo ás traballadoras nos seus postos de traballo. Na proposta se incluirían os investimentos asociados de fosen necesarios para a municipalización do servizo (informes xurídicos, no seu caso compensacións, etc.).

Fontes e baños públicos

24/09/2022  •  manu15  •  Toda a cidade

Medida que xa se aprobou en orzamentos participativos anteriores pero non se levou a cabo.

Edificio de formación

26/09/2022  •  ZRMN  •  Toda a cidade

Un lugar donde una persona aprende como un mecánico o carpintero gratis

Financiación de los libros de texto para el curso 2023-2024.

20/09/2022  •  MLP. ACORUÑA  •  Toda a cidade

Que el Concello, al igual que se sucede en otros municipios, sufrague el coste de los libros de texto de todos los alumnos de primaria y secundaria de la ciudad. Se incluiría a las familias con hijos escolarizados y empadronados en A Coruña.

Construir un Centro de Benestar e Interrelixioso para toda la ciudad

26/09/2022  •  @Argos_DeCore@mastodon.gal  •  Toda a cidade

Creación de un centro público que combinaría a práctica de diferentes disciplinas para o desenrrolo e evolución persoal, na procura de unha mmellora da calidade de vida da cidadanía, con actividades de culto dende unha perspectica interrelixiosa que facilite o disfrute efectivo do dereito de liberdade relixiosa.

Na cidade conviven diferentes minorías relixiosas que fan os seus cultos en baixos e outros lugares que non son axeitados para esa actividade, por non dispoñer de equipamentos suficientes e porque marxinalizan aos seus fieis. Con frecuencia os cidadáns pertencentes a minorías relixiosas pertencen tamén a minorías étnicas, polo que a deficiencia e baixa calidade dos seus centros de culto convértese nun elemento marxinalizador adicional.

Para facilitar o desfrute efectivo do dereito de liberdade de relixiosa e culto, e o recoñecemento do pluralismo social e cultural, propoño a creación de un centro de culto interconfesional e plural, a disposición das confesións relixiosas minoritarias, que prime os valores de convivencia e respecto aos dereitos humáns, que sexa un lugar digno, accesible dende toda a cidade para persóas de todo nivel económico, visible, non agochado e integrador, seguindo os criterios da "Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa. Lugares de culto, ciudades y urbanismo" do Observatorio do Pluralismo Relixioso en España (http://www.observatorioreligion.es/upload/92/92/Guia_lugares_de_culto.pdf), en cumprimento do artigo 16.3 da Constitución Española, que establece a obriga dos poderes poúblicos, incluido o Concello, de colabortar coas confesións relixiosas, non só a católica.

O resultado podería ser algo así como un espazo amplo e cómodo, semellante a un centro cívico especializado no feito relixioso, con espacio ou espacios de culto, biblioteca especializada, áreas verdes e facil acceso, no que non soamente habería actividades de culto se non tamén actividades de desenrrolo persoal e espiritual, tipo ioga ou meditación, non encadradas nunha confesión determinada.

Cableado por delante de la Casa de los Elefantes

Eliminación del cableado de las fachadas

25/09/2022  •  alfuval  •  Toda a cidade

A lo largo de toda la ciudad y en especial en los barrios históricos de la Ciudad Vieja, la Pescadería y el Ensanche, toda la arquitectura se encuentra enfeecida por la omnipresencia de gruesos conjuntos de cableado negros que recorren las fachadas.

La ciudad se está volviendo cada vez más turística y su atractivo arquitectónico es enorme. Y en un proceso en el cual vemos que se embellecen plazas y calles buscando un antiguo explendor perdido; donde cada vez la inversión privada para restaurar la arquitectura es mayor; la concejalía de urbanismo es más conservadurista con el patrimonio que en el pasado; parece obvio la necesidad de hacer un limpieza urbana más profunda, donde se encuentran los clableados.

Ya el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Ciudad Vieja y la Pescadería (PEPRI), aprobado en 2015, ya refleja en el artículo 46 la necesidad de soterrar el cableado:

"Art. 46. Instalacións eléctricas, telefónicas e demais cableados. 1. Conforme ao establecido no artigo 48.6. da LOUG e 46.5 da LPCG as instalacións eléctricas, telefónicas e demais instalacións por cable haberán de ser subterraneizadas. As antenas de televisión, as pantallas de recepción de ondas e os dispositivos similares situaranse en lugares que non prexudiquen a imaxe urbana do conxunto. [Etc]".  

Trazado do carril bici

Creación de carril bici entre o Millenium e os Mariñeiros

15/09/2022  •  A. Martínez  •  Toda a cidade

Creación dun carril bici entre o Millenium e os Mariñeiros para garantir un novo fluxo transversal de transporte pola Ronda de Outeiro. 

APP de INCIDENCIAS

24/09/2022  •  manu15  •  Toda a cidade

Medida que xa se aprobou en orzamentos participativos anteriores pero non se levou a cabo.