A Porta Aberta

  • ogaiago
    ogaiago  • 22/07/2019 23:25:32

    (2/5) A miña proposta —en liña coa realidade social bilingüe na que vivimos e que se reflicte na situación de cooficialidade das linguas galega e castelá no noso país— é a de sinalizar as vías da Coruña tanto en castelán coma en galego. Deste xeito, pódese abordar unha verdadeira adaptación dos nomes das rúas ao galego sen bater agresivamente contra as formas comunmente aceptadas pola inmensa maioría dos coruñeses. É dicir, a rúa Santo André debe seguir estando indicada en castelán. Igual que nas rúas con nomes moi castelanizados (San Tomé por Santo Tomás, San Amaro por Santo Amaro, Alfonso IX por Afonso VIII), a inclusión de placas en galego eliminando toda referencia aos nomes en castelán plenamente asentados pode causar rexeitamento e resultaría moi contraproducente para a normalización da lingua galega.

    Sen respostas