Na Coruña Contas

  • cone

    Dacordo con boa aprte da proposta, mais entendo qe hai unha figura na nosa lexislación administrativa que é a expropiación, expropiar non siñifica "coller pola tremenda", habería que facer unha listaxe de terreos e concretar o estado de abandono, desleixo e antiguidade pra expropiar ofrecendo un xustiprecio idóneo co solar ou solares dos que falemos. Hai que darse conta que moitos están en situación de ruína con posibeis derrumbes e posta en perigo da veciñanza.
    Moitos solares e edificacións están nesa situación por moitos motivos pero o máis fecuente e pola expeculaci´´on que fan os donos agardando por tempos máis favorabeis á expeculación, gañando o trescentos por cento. O concello non pode consentir esa expeculación e ten que actuar drásticamente, temos uns cantos exemplos disto, un deles pode ser a Casa Modernista da Avenida de Oza...

    Sen respostas